Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENKANTOOR MOHR AVOCATS

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan bij advocatenkantoor MOHR AVOCATS werkzame personen schriftelijk, mondeling of stilzwijgend is gegeven, ongeacht of deze opdracht is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderzins. Niet alleen het advocatenkantoor MOHR AVOCATS, maar ook alle (rechts)personen die het advocatenkantoor bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
  2. In geval van wijziging van de voorwaarden door advocatenkantoor MOHR AVOCATS, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.mohr-avocat.com
  3. Opdrachten verstrekt aan bij het advocatenkantoor MOHR AVOCATS werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan het advocatenkantoor verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  4. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van het advocatenkantoor MOHR AVOCATS geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én het advocatenkantoor MOHR AVOCATS schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
  5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door advocatenkantoor MOHR AVOCATS uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
  6. Advocatenkantoor MOHR AVOCATS voert de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken uit. In het geval dat advocatenkantoor MOHR AVOCATS onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door advocatenkantoor MOHR AVOCATS gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat advocatenkantoor MOHR AVOCATS in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald.
  7. Advocatenkantoor MOHR AVOCATS is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, andere advocaten(kantoren), etc. Advocatenkantoor MOHR AVOCATS gaat bij het inschakelen van derden steeds zorgvuldig te werk. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan advocatenkantoor MOHR AVOCATS gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  8. Advocatenkantoor MOHR AVOCATS is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is advocatenkantoor MOHR AVOCATS gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
  9. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke, door advocatenkantoor MOHR AVOCATS vastgestelde uurtarief. Advocatenkantoor MOHR AVOCATS is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. Alle door Advocatenkantoor MOHR AVOCATS bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder opslag in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
  10. Gewerkte uren en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Advocatenkantoor MOHR AVOCATS gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.